Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oraz w umowach, dotyczących świadczenia usług abonamentowych mają następujące znaczenie: a) Dzień roboczy– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Dzień roboczy obejmuje godziny między 9.00 a 17.00. b) Godziny– godziny robocze, liczone w dni robocze. c) Link – każdy fragment strony internetowej, z zakodowanym adresem URL, który po kliknięciu umożliwia użytkownikowi bezpośrednie przejście na inną stronę, bez konieczności podawania adresu tej strony. d) Film – materiał obejmujący ruchome obrazy nagrany w formacie video, zmontowany z plików dostarczonych przez Zamawiającego zgodnie ze złożonym przez niego Zamówieniem. e) Folder – wydzielony fragment Serwera, poprzez który Zamawiający może udostępnić pliki, z którym Usługodawca ma przygotować Film oraz poprzez który Usługodawca może f) Formularz zamówienia – udostępniony w serwisie formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia na Usługę. g) Kamera – oznacza kamerę GoPRO 4 Silver Edition dostępną do wypożyczenia w jednym z pakietów oferowanych przez Usługodawcę. h) Kodeks Cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). i) Materiały– pliki zawierające nagrania stworzone przez Zamawiającego, stanowiące podstawę do przygotowania Filmu. j) Pakiet – forma wykonania usługi obejmująca określone przez Usługodawcę działania i parametry oraz formy opracowania filmu. k) Pendrive – nośnik magnetyczny umożliwiający zapisanie danych, umożliwiający jego odczytanie poprzez łącze USB. l) Podkład muzyczny – wybrana przez Zamawiającego piosenka lub inny utwór muzyczny, funkcjonujący jako tło muzyczne filmu. m) Poprawka – możliwość wprowadzenia zmiany do Filmu przez Zamawiającego w sposób zmieniający jego strukturę w stosunku do pierwotnej treści Zlecenia. Poprawka może zostać wprowadzona przez Zamawiającego w zależności od wybranego przez Zamawiającego Pakietu. n) Regulamin –niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Movie Yourself. o) Serwis – strona internetowa zarządzana i prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod adresem www.movieyourself.pl, poprzez którą Zamawiajacy może złożyć zamówienie na Usługę oraz udostępnić pliki, z których ma zostać stworzony Film. p) Serwer – przestrzeń dyskowa umożliwiająca udostępnienie danych na potrzeby wykonania Usługi. q) Slow motion– tryb nagrywania ujęć w zwolnionym tempie,tj. więcej niż 30 klatek na sekundę. r) Umowa – oznacza umowę o wykonanie filmu w ramach świadczenia przez Usługodawcę usługi Movie Yourself. s) Usługa – oznacza podejmowane przez Usługodawcę działania polegające na przygotowaniu Filmu zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego Zamówieniem o określonych w Zamówieniu parametrach. t) Usługodawca ­ Antoni Kotarba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą everywhere studio Antoni Kotarba ul. Chełmońskiego 254 lok. 1, 31­348 Kraków, NIP: 945­202­79­18, REGON: 121021675, u) Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). v) Vimeo – serwis dostępny pod adresem www.vimeo.pl pozwalający na udostępnianie filmów jego użytkownikom. w) Zamawiający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, z którą zostaje zawarta Umowa. x) Zamówienie – złożone