Radom, dnia 23.05.2018r.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

Przetwarzamy dane w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dbamy aby przetwarzanie nie naruszało Państwa praw i wolności. Zapewniamy także, że Państwa dane przetwarzamy w sposób bezpieczny.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi  informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych a w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: email: info@noblemedica.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.

 

I. Administrator danych osobowych

 Administratorem danych osobowych jest firma Noble Medica s.c. z  siedzibą
w Radomiu przy ul. Limanowskiego 95.

 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy.

Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Państwa dane przetwarzane w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Spółki i mają podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się tylko na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

III. Kategorie danych przetwarzanych przez Spółkę:

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numeru telefonu.

IV. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe Spółka może przekazywać następującym podmiotom:

  • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki, np.  podwykonawcom usług oraz
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną

V. Przekazywanie danych do państw trzecich

Spółka nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Spółka przetwarza do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej z nami umowy.

 

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki przechowywane są do czasu aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania do celów marketingowych bądź też cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie.

VII. Prawa osób, których dane przetwarza Spółka

Przysługuje Państwu:

  • prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
  • prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

VIII. Informacja o dobrowolności/ wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i w przypadku braku ich podania będziemy musieli odmówić zawarcia umowy.

 

Podanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.