Reklamacje i zwroty

 

  1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że zakupiony towar posiada wady techniczne, lub jest niezgodny z umową, może przeprowadzić procedurę reklamacyjną zapośrednictwem Noble Medica. Reklamowany towar, należy odesłać na adres: Noble Medica s.c., 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 95
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu NobleMedica.
  3. W przypadku zwrotu zapłaconej przez kupującego ceny lub jej części w wyniku uznania zasadności roszczeń reklamacyjnych, należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji, lub od daty, w której reklamacja powinna być rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Aby zareklamować wadliwy towar Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny w zakładce “zwroty”. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu.
  5. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący, a w momencie uznania reklamacji, Sklep zwróci koszty przesyłki wadliwego towaru.
  6. Sklep Noble Medica nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  7. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
  8. Noble Medica ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu. W przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.
  9. Kupujący traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
  10. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu NobleMedica jest właściciel lub osoba wskazana na stronie internetowej.